Bedrijf

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden SITECH Nederland B.V.

A: Algemeen Deel

Terzake van de verkoop en de levering van producten en/of daaraan gerelateerde diensten/werken.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna: leveringsvoorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop-, aannemings- en andere overeenkomsten waaronder aanvullende en vervolgovereenkomsten – met inbegrip van de handelingen voor het tot stand brengen van die overeenkomsten – betreffende door SITECH Nederland B.V. te verrichten leveringen van producten en/of diensten en/of het tot stand brengen van een werk, tenzij door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, ook niet in geval van een eerdere verwijzing.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
  – SITECH Nederland B.V. : de partij die onder andere in haar aanbieding(en), overeenkomsten en website naar deze voorwaarden verwijst.

– Opdrachtgever: de wederpartij van SITECH Nederland B.V.

Artikel 2 – Aanbieding

 1. Elke van ons uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
 2. Indien Opdrachtgever voor de aanbieding relevante documenten en gegevens aan ons verstrekt, mogen wij uitgaan van de juistheid van deze documenten en gegevens en zullen wij hierop onze aanbieding baseren.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, onderscheidenlijk op de dag dat wij de schriftelijke opdrachtbevestiging verzenden.
 2. Mondelinge toezeggingen, afspraken of andere (rechts)handelingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, door een daartoe bevoegd persoon.
 3. Bij eventuele orderwijzigingen door Opdrachtgever zijn wij gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen. Alles onder voorbehoud van voorafgaande schriftelijke toestemming en vergoeding van de reeds door ons verrichte werkzaamheden. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever passende zekerheid te verlangen voor de nakoming van verplichtingen.

Artikel 4 – Prijs

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, bevat een opgegeven of overeengekomen prijs geen BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde (overheids)heffing en geen kosten voor montage en inbedrijfstelling, in geval wij voor het transport van producten zorg dragen, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde kosten zullen wij separaat en volledig in rekening brengen.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaat (o.a. inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten), waaronder mede wordt begrepen een waardevermindering van de overeengekomen valuta ten opzichte van de Euro, ook indien sprake is van voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en onder normale werkuren.

Artikel 5 – Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en gereedschappen e.d.

 1. 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Uitgebrachte aanbiedingen, begrotingen, plannen of andere bescheiden alsmede door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, monsters, modellen en producten alsmede gereedschappen en apparatuur e.d. blijven ons onvervreemdbaar eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever garandeert ons te allen tijde dat de door ons verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt in verband met de overeenkomst en dat hij deze niet op enigerlei wijze zal gebruiken in strijd met intellectuele rechten van ons of van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden – op welke wijze dan ook kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle directe en indirecte schade als gevolg van aanspraken van derden uit hoofde van schending van de in het vorige artikellid genoemde rechten en van toepassing van het product op een andere wijze die welke wij hebben voorgeschreven of van integratie van het product met niet door ons geleverde producten/materialen/goederen.
 4. Wij zullen handleidingen en/of instructieboeken in de Engelse taal aan Opdrachtgever verschaffen met informatie over de constructie, werking en behandeling van de geleverde producten. Indien beschikbaar, kunnen we genoemde documenten mede in de Nederlandse taal verschaffen.

Artikel 6 – Levertijd en levering

 1. Wij zijn bevoegd tot het doen van deelleveranties.
 2. De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
 3. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 4. de dag van ontvangst door ons van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
 5. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
 6. de dag van ontvangst door ons van de overeengekomen vooruitbetaling.

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.

 1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen/producten. Indien buiten onze schuld vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde materialen/producten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 2. Het product wordt geacht te zijn geleverd, wanneer het door bezitsoverdracht aan Opdrachtgever beschikbaar is gesteld, althans in diens macht kan worden gesteld en Opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld, onverminderd onze gehoudenheid tot nakoming van eventuele montage- of installatieverplichtingen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats DAP dan wel FCA, volgens laatste versie INCOTERMS.
 3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel 6 kunnen partijen overeenkomen dat wij, voor rekening en risico van Opdrachtgever, zorg dragen voor het transport van de producten naar een door Opdrachtgever aan te wijzen adres, in welk geval het risico voor onder andere laden, transport en lossen ook op Opdrachtgever rust, die zich daarvoor afdoende dient te verzekeren.
 4. Onverminderd het elders in deze leveringsvoorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan onze zijde is of zal ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of medewerking.
 5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. Bij overschrijding van de levertijd zijn wij niet gehouden tot (schade) vergoeding van welke aard dan ook.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komt een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete in de plaats van een eventueel recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht of van omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever weigert de hem aangeboden producten in ontvangst te nemen komen alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor zijn rekening.
 8. Bij annulering van de overeenkomst is Opdrachtgever onmiddellijk 20% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) verschuldigd onverminderd ons recht om naast deze tegemoetkoming in de kosten volledige vergoeding wegens de door de annulering geleden schade van de Opdrachtgever te eisen.
 9. Opdrachtgever draagt zorgt voor de verkrijging van vergunningen indien dat is vereist voor het gebruik of bezit van het geleverde.
 10. In geval de producten niet binnen de levertijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn door Opdrachtgever niet in acht is genomen, zijn wij gerechtigd de betreffende producten te factureren terwijl de producten dan volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.

Artikel 7 – Montage en installatie

 1. Indien wij producten leveren, dragen wij slechts zorg voor de montage, installatie, onderhoud en/of inbedrijfstelling op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat.
 3. Onverminderd het bepaalde in 7 lid 2 zorgt Opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:A.  zodra onze technici op de plaats van opstelling zijn aangekomen, zij hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien wij zulks noodzakelijk achten, buiten de normale werkuren, vooropgesteld dat wij dit tijdig aan Opdrachtgever hebben medegedeeld;
  B. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsvoorschriften, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor onze technici aanwezig zijn;
  C. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  D. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, montage en installatie;
  E. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere producten aanwezig zijn;
  F. de benodigde en gebruikelijke werklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de Opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter onze beschikking staan;
  G. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan;
  H. bij aanvang van en tijdens de montage en installatie alle benodigde producten op de juiste plaats aanwezig zijn.
 4.  Schade en kosten, ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.
 6. Wij hebben te allen tijde het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8 – Risico-, eigendomsovergang en retentierecht

 1. Het risico gaat in beginsel over na levering zoals bepaald in artikel 6. Echter indien Opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de producten, zullen wij gerechtigd zijn om de kosten van opslag en verzekering van de producten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 6 gestelde, gaat de eigendom van de producten eerst op Opdrachtgever over wanneer al hetgeen door Opdrachtgever aan ons uit hoofde van de levering of daaraan gerelateerde werkzaamheden is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ons is voldaan. Opdrachtgever mag het product niet doorverkopen totdat aan de verplichtingen in dit artikel is voldaan. Opdrachtgever is verplicht om de geleverde producten indien deze niet worden gebruikt kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen/producten zolang de eigendom niet is overgegaan.
 3. Wij zijn gerechtigd de door ons geleverde producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige betalingsverplichting, in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal ons daarbij toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en uitvoering van onze rechten met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 4. Op alle producten/materialen welke zich van of namens opdrachtgever onder ons bevinden, ongeacht de oorzaak, hebben wij het recht van terughouding, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Het risico van deze producten/materialen blijft bij Opdrachtgever.

Artikel 9 – Facturering en betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zijn wij te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van het gehele factuurbedrag. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte heeft plaatsgevonden.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte plaats te vinden, en in ieder geval binnen 30 dagen na factuurdatum. Wij accepteren geen betaling in cash doch uitsluitend betaling via pin of bankoverschrijving. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. In geval van een creditering op de factuur blijft de lopende betaaltermijn gehandhaafd.
 3. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag van de vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de Opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag, onverminderd onze overige rechten op basis van de wet of overeenkomst.

Artikel 10 – Reclamering en garantie

 1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontvangst van het product doch uiterlijk 2 dagen na de feitelijke overdracht van het product, gespecificeerd en schriftelijk te geschieden.
 2. Reclamering terzake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in lid 3 bedoelde garantietermijn eveneens via een schriftelijke gespecificeerde mededeling plaats te vinden. Bij overschrijding van genoemde termijnen vervalt elke aanspraak jegens ons terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 3. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen staan wij in voor zowel de deugdelijkheid van het door ons geleverde nieuwe product, installatie, montage en inbedrijfstelling als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na levering en met uitsluiting van zichtbare gebreken. Voor afzonderlijk geleverde onderdelen geldt een termijn van 12 maanden na bedoelde levering. Garantie op door ons elders ingekochte producten wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrek(t)(ken).
 4. Leden 1 en 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage en/of installatie onzerzijds. Indien montage/installatie van het product door ons plaatsvindt, gaan de in de leden 1 en 2 en 3 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door ons is voltooid.
 5. Onze garantie t.a.v. een mogelijk gebrek aan een product, onverschillig waar dit zich voordoet, omvat reparatie en/of vervanging van het gebrekkige onderdeel al dan niet in ons bedrijf, dan wel door toezending van een onderdeel ter vervanging. De garantie voorziet in alle gevallen, behalve in toezending binnen Nederland (verzendkosten voor Opdrachtgever) van het vervangend materiaal, onder meer ook in redelijke en gebruikelijke arbeid welke nodig is om het defect te herstellen en indien nodig, zulks ter onzer beoordeling, in arbeid voor demonteren of weer aansluiten van het product op de werktuigen, fundatie en overige aansluitsystemen. Door ons te maken kosten, die uitgaan boven de hierboven omschreven verplichtingen, zoals maar niet beperkt tot transportkosten in het buitenland, wacht-, reis-, verblijf- en kosten voor onderzoek door deskundigen alsmede bijkomende arbeid wegens de- en montages, die bij herstel onder normale werkplaatsomstandigheden niet zouden voorkomen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Op eerste verzoek zal Opdrachtgever ons assistentie verlenen bij eventuele de- en montage. Indien blijkt dat de ter (garantie) reparatie aangeboden producten geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever, ook tijdens de garantieperiode.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

–    het niet-inachtnemen en door Opdrachtgever van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

– ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;

–  andere dan materiaal- en/of constructiefouten, zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product;

– montage/installatie of reparatie door derden waaronder begrepen de Opdrachtgever;

– op verzoek van de Opdrachtgever toegepaste gebruikte materialen respectievelijk producten;

– materialen of producten, die door Opdrachtgever aan ons ter bewerking c.q. verwerking zijn verstrekt;

– materialen, producten, werkwijzen en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever zijn toegepast, alsmede van door of namens de Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten.

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst voortvloeit, zijn wij niet tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
 2. Indien Opdrachtgever zonder onze voorafgaande goedkeuring tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden, terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 3. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen en/of producten vervangen, worden deze vervangen onderdelen/producten ons eigendom. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging met 3 maanden verlengd.
 4. Terzake van door ons uitgevoerde inspecties, controles, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven. Evenmin aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor ontwerpen en onderdelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 5. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met ons gesloten overeenkomst.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een maximaal bedrag gelijk aan het factuurbedrag terzake de door ons geleverde producten of diensten of verrichte werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en vervalt na een termijn van 12 maanden na levering en in ieder geval na 2 jaren in geval van een bewerking, controle en/of aanpassing door ons van, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, bewerking in een 3D omgeving, het geschikt maken van ontwerpen en/of tekeningen voor gebruik in een machine, het uitvoeren van controle metingen, het uitzetten van piketten op projecten voor de maatvoering, het verrichten van controle metingen op projecten voor het maken van regie tekeningen en “as build” gegevens. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs verzekerd hadden behoren te zijn.
 2. Behoudens onze garantieverplichtingen, opzet of grove nalatigheid onzerzijds sluiten wij alle aansprakelijkheid voor schade, waaronder gevolgschade en indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uit. Niet voor vergoeding komt in ieder geval in aanmerking:
  A. bedrijfsschade, waaronder begrepen stagnatieschade en gederfde winst;
  B. schade toegebracht aan producten (waaronder begrepen roerende en onroerende producten) dan wel personen tijdens de uitvoering van installatie-, montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden;
  C. schade of letsel aan personen en/of producten doordat Opdrachtnemer en/of zijn ondergeschikte(n) tijdens de installatie-, montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden zonder ons toezicht het product heeft bediend, eraan heeft gewerkt dan wel zich op andere wijze met het product heeft beziggehouden;
  D. schade ontstaan doordat de gebruiksvoorschriften/instructies niet zijn nageleefd;
  E. schade ontstaan doordat het door ons geleverde product voor een ander doel is gebruikt is dan waarvoor het is bedoeld of voor een doel waarvoor het product niet geschikt is;
  F. schade ontstaan tijdens laden van de producten af bedrijf, magazijn of opslagplaats van ons nadat de producten door ons aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld overeenkomstig artikel 6;
  G. schade ontstaan tijdens het lossen van de producten indien wij op verzoek van Opdrachtgever de producten hebben laten vervoeren naar het adres van Opdrachtgever;
  H. schade ontstaan of veroorzaakt door handelingen met of werkzaamheden aan het product, verricht door Opdrachtgever of door of vanwege hem ingeschakelde derden.
 3. Derhalve zijn wij ook niet aansprakelijk voor:
  A. schending van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens;
  B. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere producten;
  C. de civielrechtelijke gevolgen voor Opdrachtgever wegens overtreding van publiekrechtelijke regelgeving ten gevolge van al het handelen van ons of derden in onze opdracht ten behoeve van Opdrachtgever.
 4. Indien wij hulp en bijstand – van welke aard ook – bij montage en installatie verlenen, geschiedt dit voor risico van Opdrachtgever, indien dit geen deel uitmaakt van de overeenkomst.
 5. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor aansprakelijkheid onzerzijds in deze leveringsvoorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel 12 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waardoor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst wordt verhinderd of onredelijk bezwaarlijk is of wordt alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, import-, export- en productieverboden, onvoldoende dan wel te late toevoer van grondstoffen/onderdelen, embargo’s, brand, pandemieën en andere verstoringen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

Artikel 13 – Opschorting/ontbinding en beëindiging

 1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Voorts zijn wij gedurende de opschorting bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel ingeval van opschorting als van ontbinding zijn wij gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen wij ter uitvoering van de overeenkomst reeds hebben geleverd of verricht.
 2. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons zal voldoen of indien naar het oordeel van ons omstandigheden bij de Opdrachtgever intreden die een aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich brengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren en/of het schade verloop van het product naar het oordeel van ons nadelig beïnvloedt, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder tot enige schadevergoeding of garantie te zijn gehouden en onverminderd de ons verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 3. In geval van opschorting en/of ontbinding krachtens lid 2 worden de uitstaande vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wij behouden ons het recht voor een (vervangende) schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om ontbinding van de overeenkomst met terugwerkende kracht te vorderen.
 5. Wij kunnen tot onmiddellijke opzegging overgaan in de volgende gevallen:
  A. indien Opdrachtgever toerekenbaar nalatig blijft bij de nakoming van een van zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst, ongeacht de vraag of hij te dier zake in gebreke is gesteld of niet;
  B. indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, hetzij door hemzelf, hetzij door een derde;
  C. indien Opdrachtgever enigerlei akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of onder curatele wordt gesteld, zijn onderneming liquideert of verkoopt;
  D. indien Opdrachtgever onjuiste of onvoldoende informatie aan ons heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst, waardoor deze overeenkomst door ons niet of althans op andere voorwaarden zou zijn aangegaan.

Art. 14 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen SITECH Nederland B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen SITECH Nederland B.V. en Opdrachtgever worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank te Oost-Brabant.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)) is uitgesloten.

Art. 15 – Privacy en persoonsgegevens

 1. Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te komen.
 2. Wij houden ons bij de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens aangaande Opdrachtgever.
 3. Wij verwerken de persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 4. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.
 5. De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door ons als bijlage bij deze leveringsvoorwaarden worden aangehecht en door Opdrachtgever worden ondertekend.

Artikel 16 – Gedeeltelijke nietigheid

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepalingen worden geacht datgene te zijn overeengekomen, wat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

 

Artikel 17 Export controle

 1.  Opdrachtgever zal alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften naleven met betrekking tot exportcontroles, sancties, embargo’s of andere beperkingen met betrekking tot alle goederen en, diensten of werken die SITECH Nederland B.V. heeft geleverd onder deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever garandeert dat alle geleverde goederen/of diensten en/of werken niet geëxporteerd, verkocht, overgedragen of gebruikt zullen worden in strijd met de voornoemde wet en regelgeving. Opdrachtgever zal SITECH Nederland B.V. en diens dochterondernemingen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle claims, verliezen, schade, kosten, sancties en/of boetes in welke vorm dan ook die voortkomen uit de niet-nakoming van voornoemdeDe verplichting van SITECH Nederland B.V. om goederen, diensten en/of werken te leveren is afhankelijk van volledige naleving van wetten, regels en voorschriften met betrekking tot exportcontroles, sancties, embargo’s of andere beperkingen relevant voor de export of verkoop van de goederen, diensten en/of werken. Als SITECH Nederland B.V. gerede twijfel heeft dat de levering, diensten en/of werken op enigerlei niet volledig in overeenstemming is met voornoemde regelgeving, dan heeft SITECH Nederland B.V. het recht om dergelijke leveringsplicht te annuleren zonder hiervoor aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of derden te zijn.

B: Reparatie, revisie en andere werkzaamheden

Artikel 1 – Algemeen

 1. De in dit hoofdstuk B vermelde bepalingen zijn naast de bepalingen in onderdeel A (Algemeen Gedeelte) van deze voorwaarden van toepassing in geval van montage- installatiewerk en uitvoering van andere werkzaamheden (gezamenlijk de Werkzaamheden).

Artikel 2 – Aanbieding en overeenkomst

 1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door ons in overleg, al dan niet schriftelijk, is vastgelegd met de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de schriftelijke overeenkomst, of bij gebrek daaraan in de schriftelijke aanvaarding, uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden.
 2. Het uit te voeren montage-/installatiewerk omvat de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en, indien en voor zover overeengekomen, begeleiding en instructie inzake gebruik en bediening van de te leveren installatie aan het daartoe bij Opdrachtgever aangewezen personeel. Een en ander zal in onderling overleg worden geregeld, zonder dat wij een bepaald resultaat garanderen ter zake van de begeleiding en instructie.

 

Artikel 3 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Met inachtneming van de in lid 2 genoemde termijn aanvaarden wij de verantwoordelijkheid voor het optreden van gebreken in de aan- of ingebrachte onderdelen of materialen en de Werkzaamheden slechts indien:
  A. de Werkzaamheden met alle daarbij naar ons oordeel noodzakelijk geachte werkzaamheden, vernieuwingen, aanpassingen en leveranties volledig zijn uitgevoerd;
  B. wij de wijze van uitvoering der Werkzaamheden, de leiding daarbij en het aantal in te zetten hulpkrachten hebben bepaald;
  C. Opdrachtgever zich heeft onthouden van iedere vorm van ingrijpen in de aard en/of de uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. . Wij verlenen drie maanden garantie op de, met inachtneming van lid 1 van dit artikel verrichte, Werkzaamheden en op de in- of aangebrachte onderdelen en materialen, welke termijn ingaat na beproeving onzerzijds van de Werkzaamheden, ongeacht of het product dan in bedrijf gaat. Binnen die termijn aan het licht getreden gebreken als gevolg van ondeugdelijke in de aan- of ingebrachte onderdelen of materialen dan wel onvoldoende gebleken vakmanschap door ons of vanwege ons ingezette werknemers – een en ander ter onzer beoordeling – zullen op dezelfde voorwaarden worden verholpen als vermeld in artikel 10, lid 5 van deel A van deze Algemene Voorwaarden, mits zij binnen 8 dagen na het eerste optreden daarvan schriftelijk aan ons zijn gemeld.
 3. Geen garantie wordt gegeven op en/of aanspraken op garantie vervallen indien:
  A. kabels en batterijen;
  B. het product onoordeelkundig is gebruikt;
  C. door ons verstrekte gebruiksaanwijzing(en)omtrent bedieningen en/of energietoevoer en/of instructies of aanwijzingen niet zijn opgevolgd;
  D. het herstel van de gebreken door derden is geschied;
  E. het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle andere gegevens/informatie, indien niet afkomstig van ons;
  F. invloeden op de installatie door toepassing van materiaal en/of gebruiks- c.q. bedieningsvoorschriften welke niet van de opdrachtnemer afkomstig zijn;
  G. normale slijtage en beschadiging/slijtage veroorzaakt door overbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;
  H. het toepassen van de wettelijke voorgeschreven veiligheidseisen.
 4. De garantietermijn als gesteld in lid 2, wordt na het verhelpen van de daarin genoemde gebreken niet verlengd.
 5. Op door ons geleverde maar niet door ons gemonteerde onderdelen en materialen wordt bij gebleken onjuiste montage geen garantie gegeven. Op niet door ons geleverde onderdelen en materialen wordt geen garantie gegeven op dat specifieke onderdeel.

 

Artikel 4 – Termijnbetaling

 1. Wij kunnen in geval van montage/ installatie een termijnbetaling verlangen, als volgt:- 1/3 bij het aangaan der overeenkomst;- 1/3 bij het ter beproeving/ keuring c.q. ter verzending gereed staan van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan; – 1/3 binnen 30 dagen na verloop van de tweede termijn.

Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtgever

1.Opdrachtgever is verplicht op ons eerste verzoek het gebruik van het product te staken indien dit naar het oordeel van ons noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

 1. Opdrachtgever dient alle gebruiksvoorschriften van onze fabrikant of van ons op te volgen en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de opvang en afvoer van chemische afvalstoffen afkomstig van het product.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle schade aan het product en alle overige zaken die van invloed kunnen zijn op garantie en/of de kosten en prijs van de overeenkomst onverwijld schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheid, waaronder aansprakelijkstelling van en door derden, ten gevolge van het in aanraking komen van het product met stoffen en/of voorwerpen die op enig moment als kritisch, schadelijk of gevaarlijk voor het milieu of de gezondheid van mens, flora en fauna worden beschouwd, ook indien en voor zover Opdrachtgever hiervan geen wetenschap had. Opdrachtgever draagt hoe dan ook zorg voor afdoende reiniging van het product en treft maatregelen ter bescherming van ons personeel of door ons ingeschakelde derden. Wij beoordelen of deze maatregelen afdoende zijn en behouden ons allen tijde het recht voor het uitvoeren van Werkzaamheden te weigeren dan wel te staken.

Artikel 6 – Voorwaarden voor uitvoering van Werkzaamheden

 1. Indien de Werkzaamheden in een van onze werkplaatsen worden uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten buiten onze terreinen gemaakt voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of reviseren producten te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.
 2. Indien de Werkzaamheden worden uitgevoerd op de plaats waar het product zich bevindt, dient Opdrachtgever:
  A. ervoor zorg te dragen dat de Werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen;
  B. ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de Werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren;
  C. alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de Werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun Werkzaamheden moeten voortzetten;
  D. alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen;
  E. ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen;
  F. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de Werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie;
  G. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan;
  H. zich ten genoegen van ons te verzekeren – en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten Werkzaamheden – tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen Werkzaamheden.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het resultaat van verrichte Werkzaamheden wanneer die moeten worden uitgevoerd binnen een door de Opdrachtgever eenzijdig vastgestelde periode, of wanneer Opdrachtgever eenzijdig bepaalt dat werknemers van de zijde van Opdrachtgever ingezet dienen te worden. Noch zijn wij aansprakelijk voor overschrijding van de eenzijdig vastgestelde periode.
 4. Kosten, ontstaan als gevolg van het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel vermelde voorwaarden, zijn voor diens rekening en tevens is hij aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.
 5. Werkzaamheden vinden alleen plaats tijdens normale werkuren.

Artikel 7 – Datagebruik

 1. Voor sommige diensten leveren wij een data verbinding. Het gebruik van data over deze verbinding is gelimiteerd. Neem contact op met ons voor informatie over de op dat moment geldende limiet. Indien er overmatig gebruik wordt gemaakt van de door ons geleverde data verbinding kunnen wij besluiten de dataverbinding stop te zetten.

Artikel 8 – Opzegging

 1. Wij zijn te allen tijde bevoegd tot opzegging van de overeenkomst indien en voor zover in redelijkheid niet meer van ons kan en mag worden verwacht dat wij de Werkzaamheden voortzetten. Dit kan onder andere maar niet uitsluitend zijn ten gevolge van excessieve prijsstijgingen buiten onze invloedsfeer, wijziging in gebruiksomstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien of anderszins omstandigheden die de overeenkomst onmiskenbaar verlieslatend maken. Indien en voor zover deze situatie zich voordoet zullen partijen streven naar een oplossing volgens de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en in goed onderling overleg.

Artikel 9 – Verplichtingen Opdrachtgever

1.Opdrachtgever is verplicht op ons eerste verzoek het gebruik van het product te staken indien dit naar het oordeel van ons noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

2. Opdrachtgever dient alle gebruiksvoorschriften van onze fabrikant of van ons op te volgen. 3.

3. Opdrachtgever is verplicht alle schade aan het product en alle overige zaken die van invloed kunnen zijn op garantie en/of de kosten en prijs van de overeenkomst onverwijld schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

4. Opdrachtgever vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheid, waaronder aansprakelijkstelling van en door derden, ten gevolge van het in aanraking komen van het product met stoffen en/of voorwerpen die op enig moment als kritisch, schadelijk of gevaarlijk voor het milieu of de gezondheid van mens, flora en fauna worden beschouwd, ook indien en voor zover Opdrachtgever hiervan geen wetenschap had. Opdrachtgever draagt hoe dan ook zorg voor afdoende reiniging van het product en treft maatregelen ter bescherming van ons personeel of door ons ingeschakelde derden. Wij beoordelen of deze maatregelen afdoende zijn en behouden ons te allen tijde het recht voor het uitvoeren van Werkzaamheden te weigeren dan wel te staken.

Artikel 9 – veiligheid

 1. Wij zullen ingeval zich naar onze mening een onveilige situatie voordoet gerechtigd zijn onze Werkzaamheden te staken en/of op te schorten totdat de situatie door ons als veilig wordt beschouwd.

 

 

 

 

Voor meer informatie bel +31 (0) 4 93 - 68 10 00 of