Bedrijf

Algemene Verhuurvoorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 Definities; toepassingsgebied

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: SITECH Nederland B.V., statutair gevestigd te Someren en kantoorhoudende aan de (5721 KM) Heesakkerweg 11 te Asten en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 17122244;

Huurder: de wederpartij van verhuurder;

Algemene voorwaarden: deze algemene verhuurvoorwaarden als gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Brabant.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door verhuurder.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.4 De algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij huurder en verhuurder, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van verhuurder, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend.

2.2 Opgaven en specificaties van verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

2.3 Voor zover huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet huurder dat voor eigen rekening en risico.

Artikel 3 Huur/huurprijs en zekerheid

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.

3.2 De huurovereenkomst komt definitief tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen.

3.3 Alle prijzen van de zijde van verhuurder zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het verhuurde door verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan verhuurder deze ook apart aan huurder in rekening brengen.

3.4 Ingeval de kosten van de verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving, kan de huurprijs worden verhoogd.

3.5 Indien naar het redelijke oordeel van verhuurder de financiële positie van huurder daartoe aanleiding geeft, is huurder verplicht het verhuurde onverwijld aan verhuurder te retourneren danwel is verhuurder bevoegd om het verhuurde onverwijld terug te halen. Laat huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen, dan is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schade vergoeding gehouden te zijn.

3.6 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd een vervangend\gelijkwaardig huurobject aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 4 Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient huurder hetgeen hij aan verhuurder verschuldigd is, maandelijks vooruit te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum door overboeking naar een door verhuurder aan te geven bank- of girorekening.

4.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen is verhuurder onverminderd zijn recht nakoming te vorderen gerechtigd:

 1. a) aan huurder met ingang van die datum de in artikel 6:119a BW genoemde rente (de wettelijke handelsrente) te berekenen, en/of
 2. b) de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met huurder gesloten huurovereenkomsten op te schorten.

Indien huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is verhuurder voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verhuurder kan alle kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover huurder moet maken aan huurder in rekening brengen.

4.3 Een betaling van huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde

rente, daarna ten laste van kosten, die verhuurder in verband met tekortschieten van huurder

onder de huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde

huurtermijnen, waarbij eerder vervallen termijnen voorgaan boven later vervallen termijnen. Een

en ander geldt voor zover verhuurder niet anders bepaalt.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het huurder niet

toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

4.5 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk

te zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet binnen de hierboven vermelde

termijn heeft gereclameerd.

Artikel 5 Ter beschikking stelling en acceptatie/levering van het verhuurde

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het verhuurde door verhuurder aan huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van verhuurder, die, respectievelijk dat, verhuurder aangeeft. Verhuurder geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het verhuurde tegenover huurder pas in verzuim, indien hij het ter beschikking stellen ook nalaat na het verstrijken van een, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke nadere

termijn, die hem na de oorspronkelijke termijn schriftelijk is gesteld.

5.2 Indien huurder het verhuurde niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan verhuurder is toe te rekenen, geraakt huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de niet-afname, is verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.3 Bij het in ontvangst nemen van het verhuurde, althans onverwijld daarna, dient huurder zorgvuldig het verhuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij dit uiterlijk binnen één werkdag na ontdekking schriftelijk aan verhuurder te melden, doch in ieder geval binnen 72 uur na inontvangstneming van het verhuurde.

Gebreken, die huurder niet tijdig ontdekt omdat hij nagelaten heeft het verhuurde bij, althans onverwijld na, het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die huurder niet tijdig aan verhuurder schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.

Artikel 6 Eigendom

6.1 De eigendom van het verhuurde berust bij verhuurder. Het is huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder additionele onderdelen op het verhuurde aan te brengen. Alles wat door of vanwege de huurder op het verhuurde wordt gemonteerd, of wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van verhuurder.

6.2 De huurder is niet bevoegd het verhuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 7 Intellectueel Eigendom

Verhuurder behoudt te allen tijde het intellectueel eigendom van eventueel bij het verhuurde ter beschikking gestelde tekeningen, handleidingen en andere ter beschikking gestelde documenten.

Artikel 8 Beslag; aanspraak van derden

Indien op het verhuurde beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het verhuurde aanspraken doen gelden, is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door verhuurder te geven instructies te handelen. Verhuurder is gerechtigd een vervangend\gelijkwaardig huurobject aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Gebruik

9.1 Huurder mag het verhuurde alleen buiten Nederland stationeren en/of gebruiken na schriftelijke toestemming van verhuurder.

9.2 Huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken als een goede huurder, hetgeen onder meer inhoudt:

 1. a) dat huurder het verhuurde alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;
 2. b) dat huurder het verhuurde alleen laat bedienen door vakkundig personeel;
 3. c) dat huurder het verhuurde gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die verhuurder hem, op verzoek door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
 4. d) dat huurder het verhuurde doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
 5. e) dat huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het verhuurde;
 6. f) dat huurder het verhuurde niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop het verhuurde op basis van de huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat 3 (drie) dagen van tevoren schriftelijk toestemming daartoe van verhuurder is verkregen.

9.3 Indien voor het gebruik van het verhuurde een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning en voor instandhouding van deze vergunning. Huurder dient op de hoogte te zijn van de wettelijke regels en procedures rond het gebruik van het verhuurde (bijv. zendvergunning voor basisstation).

9.4 Indien verhuurder de beschikking over het verhuurde wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft huurder hieraan onverwijld, na een daartoe strekkend verzoek, zijn volledige medewerking die onder meer inhoudt dat huurder des verzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van huurder te betreden ter inspectie of terugname van het verhuurde.

9.5 Het onderhoud van het verhuurde komt voor rekening van verhuurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De huurder stelt het verhuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door de verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. De huurder zal het verhuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen.

9.6 Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen schriftelijke toestemming heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van huurder, onverminderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vragen.

Artikel 10 Gebreken

10.1 Onverminderd het in 5.3 bepaalde, dient huurder, indien hij tijdens de huur aan het

verhuurde gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen één werkdag schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, tekorten of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade door verhuurder.

10.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het verhuurde, zet huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met verhuurder. Laat huurder (tijdig) overleg met verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van huurder.

10.3 Verhuurder zal, nadat door huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het verhuurde gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het verhuurde geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen verhuurde op verzoek van de verhuurder onverwijld ter beschikking aan de verhuurder op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande schriftelijke instemming van verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. Verhuurder kan aan huurder al dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van de verhuurder, behoudens indien en voor

zover verhuurder aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan huurder is toe te

rekenen.

Aan huurder zijn in ieder geval toe te rekenen gebreken, tekorten of beschadigingen ten gevolge van:

 1. a) gebruik van het verhuurde, dat geen gebruik als van een goede huurder vormt, of
 2. b) handelen of nalaten van derden voor welke verhuurder rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.

10.4 Indien huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het verhuurde, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het verhuurde meer dan een (1) werkdag in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij het recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij, na genoemde termijn, van het verhuurde in het geheel geen gebruik kan maken.

10.5 Huurder is enkel gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden indien (cumulatief):
a) verhuurder ook na een schriftelijke aanmaning van huurder daartoe, waarbij een – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen;

 1. b) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder gebruik van het verhuurde door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en
 2. c) er door verhuurder geen vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking is gesteld.

Ieder ander recht van huurder om de huurovereenkomst te ontbinden, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1 Voor verhuurder gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die – al dan niet voorzienbaar – buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen, productiestakingen, storingen in toevoer van energie en water, brandschade, import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekortschieten van toeleveranciers en hulppersonen, weersomstandigheden die van invloed zijn op door verhuurder te verrichten werkzaamheden, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen en/of onderdelen, een en ander voor zover aan verhuurder met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken.

11.2 Doet zich aan de zijde van verhuurder een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij huurder hiervan met bekwame spoed in kennis stellen en heeft verhuurder het recht de nakoming van zijn verplichtingen op de schorten.

Artikel 12 Verlies of vergaan van het verhuurde

12.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het verhuurde onverwijld na ontdekking ervan aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van een vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het verhuurde naar het oordeel van verhuurder de huurwaarde op dat moment van het verhuurde in het economische verkeer overtreffen.

12.2 Tenzij verhuurder na de melding van het verlies of het vergaan van het verhuurde een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stelt, eindigt de huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van het verhuurde. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het verhuurde huurder het resterende gedeelte van het verhuurde

wil blijven gebruiken, wordt de huurovereenkomst voortgezet tegen een verminderde

huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in dezelfde

mate als waarin de huurwaarde van het gehele verhuurde in het economische verkeer door

het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.

12.3 Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan

huurder is toe te rekenen – wat bijvoorbeeld het geval is bij gebruik van het verhuurde dat niet

gebruik als een goed huurder is -, komt schade die verhuurder dientengevolge lijdt voor

rekening van huurder.

Artikel 13 Teruggave na einde huurovereenkomst

13.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft huurder het verhuurde gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het verhuurde bij gebruik als goed huurder – in de oorspronkelijke staat terug aan verhuurder door het verhuurde aan verhuurder te retourneren in/bij haar magazijn te Asten en dat niet later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.

13.2 Stelt huurder het verhuurde niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en datum, dan geraakt huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van verhuurder vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, 3 (drie) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor ieder dag dat huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen om het verhuurde op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Het inroepen van voormeld boetebeding laat eventuele aanspraken van de verhuurder op schadevergoeding op grond van de wet onverlet.

Voorts is verhuurder alsdan gerechtigd, en door huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het verhuurde zich bevindt, ten einde het verhuurde onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder.

13.3 Indien na teruggave blijkt dat het verhuurde is beschadigd of niet is gereinigd, dan is huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor verhuurder zijn ontstaan, tenzij huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.

13.4 Indien en voorzover verhuurder het verhuurde op locatie terugneemt, is zij gerechtigd, de door haar daarvoor gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld transportkosten, bij huurder in rekening te brengen.

Artikel 14 Beëindiging/ontbinding overeenkomst

14.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd dient uiterlijk 24 uur voor het

einde van de huurperiode schriftelijk te zijn opgezegd.

14.2 Indien de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat tijdige schriftelijke

opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor dezelfde periode

en onder dezelfde condities voortgezet.

14.3 Verhuurder is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst (ongeacht of deze is aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd) op te zeggen of te ontbinden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van deze opzegging/ontbinding.

14.4 Verhuurder is bevoegd zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist de

huurovereenkomst met onmiddellijke ingang – mondeling dan wel schriftelijk – eenzijdig te

ontbinden in geval van:

 1. a) niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de huurder van zijn verplichtingen uit

de huurovereenkomst;

 1. b) aanvraag van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van

huurder;

 1. c) buitengerechtelijke schuldsanering;
 2. d) op (enige onderdeel van) het vermogen van huurder of het verhuurde beslag is gelegd;
 3. e) de onderneming van huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;
 4. f) de huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving

(grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;

 1. g) verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie bij het aangaan van de

overeenkomst door huurder aan verhuurder, zodat de overeenkomst door verhuurder

niet, of althans op andere voorwaarden zou zijn aangegaan;

 1. h) dan wel zich enige andere omstandigheid voordoet, die bij verhuurder redelijke twijfel

kan doen rijzen omtrent de nakoming door huurder van zijn verplichtingen uit hoofde

van de huurovereenkomst;

 1. i) indien huurder zich niet gedraagt als een goede huurder – zulks ter eenzijdige

beoordeling van verhuurder – als bedoeld in artikel 9.2 en/of;

 1. j) enige omstandigheid voordoet die bij verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen dat

huurder het verhuurde voor een ander doeleinde gebruikt dan is overeengekomen.

14.5 Indien verhuurder de huurovereenkomst ontbindt overeenkomstig artikel 14.4 a t/m j, dan is hij gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling, het verhuurde terug te vorderen (revindiceren), in welk geval huurder zijn volledige medewerking zal verlenen, bij gebreke waarvan huurder een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van € 5.000 en € 500 voor elke dag dat de huurder zijn medewerking niet verleent. Alle kosten van de revindicatie komen volledig ten laste van huurder. Het inroepen van voormeld boetebeding laat eventuele aanspraken van de verhuurder op schadevergoeding op grond van de wet onverlet.

Onverminderd het voorgaande, zal huurder aansprakelijke worden gehouden voor directe en indirecte schade geleden door verhuurder als gevolg van ontbinding op grond van artikel 14.4 a en f t/m j.

14.6 Bij tussentijdse beëindiging van een huurovereenkomst door huurder wordt de minimaal afgesproken huurperiode in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid huurder/verhuurder

15.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid voor schade van verhuurder jegens huurder uit hoofde van of in verband met (een) huur overkomst(en) tussen verhuurder en huurder dat:

 1. a) verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, derving van inkomsten en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk;
 2. b) voor andere schade dan onder a. genoemd verhuurder in totaal slechts aansprakelijk te houden voor het laagste van : (i) maximaal € 25.000,- of (ii) het tot dan toe betaalde factuurbedrag ex BTW van het verhuurde.

De onder b. vermelde limieten gelden niet, indien huurder aantoont dat de schade, waarvoor huurder verhuurder aansprakelijk houdt het gevolg is van opzet of grove schuld van (statutaire) bestuurders of daarmee gelijk te stellen leiding gevende personen van verhuurder.

15.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient huurder met bekwame spoed maar in ieder geval binnen een (1) week na die gebeurtenis, verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat huurder een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis.

Alle vorderingen tot vergoeding van schade van huurder jegens verhuurder vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

15.3 Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met door verhuurder aan huurder verhuurde huurobjecten, behoudens voor zover huurder aantoont dat, die aanspraken schade betreffen waarvoor verhuurder mede met inachtneming van het in 15.1 en 15.2 bepaalde jegens huurder aansprakelijk zou zijn, indien huurder verhuurder voor die schade zou hebben aangesproken. Deze vrijwaring omvat ook de kosten die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.

15.4 Laden, lossen en transport is, wanneer uitgevoerd door huurder, geheel voor risico en rekening van huurder.

Artikel 16 Beoogd gebruik
Verhuurder staat er niet voor in dat het verhuurde voor enig beoogd gebruik of anderszins geschikt is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het verhuurde voor het beoogde doel geschikt dient te zijn. De huurder is alsdan verplicht uitdrukkelijk schriftelijk aan te geven welk gebruiksdoel met het verhuurde wordt beoogd.

Artikel 17 Verzekering

Huurder dient het verhuurde voor de duur van de huurovereenkomst zelf op marktconforme voorwaarden en bij respectabele verzekeraars te verzekeren.

Artikel 18 Hoofdelijkheid

Indien huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van

de looptijd van de huurovereenkomst, zij elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden

jegens verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 19 Overdracht rechten en verplichtingen

19.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de huur overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door, een derde. Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

19.2 Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het verhuurde, over te dragen aan een derde.

19.3 Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

19.4 Alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn na overdracht zonder uitzondering van toepassing op de nieuwe partij.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegd rechter

20.1 Op de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

 

Voor meer informatie bel +31 (0) 4 93 - 68 10 00 of