Företaget

Webbplatsens användningsvillkor

Webbplatsens användningsvillkor SITECH Sverige

Välkommen till webbplatsen för SITECH. Denna webbplats och dess innehåll tillhör och hanteras av SITECH Sverige AB med huvudkontor på Radiatorvägen 11 702 27  Örebro, Sverige – 556654-8813.

 

Tillämplighet
Dessa villkor (”villkoren”) gäller för dina besök och din användning av webbplatsen, såväl som all information, rekommendationer och/eller tjänster som du tillhandahålls på eller genom denna webbplats (”informationen”).

 

När du besöker och använder denna webbplats samtycker du till att våra villkor gäller. Dessa villkor kan när som helst ändras eller på annat sätt anpassas av SITECH Sverige AB. De ändrade eller anpassade villkoren träder ikraft när de publiceras på denna webbplats. Användare av webbplatsen rekommenderas att regelbundet läsa villkoren utifall några ändringar har införts. Pon Equipment AB

 

Den senaste ändringen av dessa villkor var den 30 januari 2017.

 

Information och ansvar

Denna informationen är endast i allmänt syfte och utgör inte någon rådgivning eller rekommendation. SITECH Sverige AB kommer att vidta rimliga ansträngningar för att hålla informationen på denna webbplats korrekt och uppdaterad, men garanterar inte att varken webbplatsen eller informationen på den är fri från fel, brister, skadlig programvara och virus eller att webbplatsen och/eller informationen är korrekt och uppdaterad.

 

SITECH Sverige AB ska inte ansvara för några skador som uppstår genom användning av (eller att det inte går att använda) webbplatsen. Detta omfattar skador orsakade av skadlig programvara, virus, felaktigheter eller ofullständighet beträffande information på webbplatsen, om inte sådan skada är resultatet av eventuell avsiktlig eller grov försummelse från SITECH Sverige AB.

 

Vidare ska SITECH Sverige AB inte ha något ansvar för skador som uppstår genom användning av (eller att det inte går att använda) elektroniska kommunikationsmedel, vare sig de är relaterade till webbplatsen eller inte, däribland men inte begränsat till, skador som uppstår genom utebliven eller fördröjd leverans av elektronisk kommunikation från tredje part eller från datorprogram som används för elektronisk kommunikation och sändning av virus.

 

Integritetspolicy

Personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in genom eller i anslutning till denna webbplats ska endast användas i enlighet med integritetspolicyn SITECH Sverige Villkoren ska vara förbehållna integritetspolicyn SITECH Sverige så som de är publicerade på denna webbplats.

 

Länkade sidor

Denna webbplats kan eventuellt tillhandahålla länkar till externa internetsidor. SITECH Sverige AB ska inte bära något ansvar för användningen eller innehållet på internetsidor som länkar till denna webbplats eller som det länkas till från den. Integritetspolicyn SITECH Sverige gäller inte för eventuell insamling och behandling av dina personuppgifter på eller genom sådana externa internetsidor.

 

Immateriella rättigheter

Om inte annat anges, äger SITECH Sverige AB alla rättigheter för denna webbplats och informationen på den, däribland upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Användare har rätt att läsa innehållet och informationen på webbplatsen och göra kopior för egen personlig användning, exempelvis genom att skriva ut eller lagra den. All annan användning av webbplatsen eller informationen på den, exempelvis lagring eller återgivning av webbplatsen (eller en del av den) på en extern internetsida eller att skapa länkar, hypertextlänkar eller djupa länkar mellan webbplatsen och andra internetsidor eller någon annan användning, är förbjudet utan uttryckligt skriftligt medgivande från SITECH Sverige AB.

”SITECH Sverige®” och alla andra varumärken som finns på denna webbplats är registrerade varumärken tillhörande SITECH Sverige AB, Pon Holdings B.V. eller något av deras anslutna bolag och/eller dotterbolag.

Oönskade förslag och idéer

Om du skulle publicera oönskade förslag och/eller material vare sig det består av text, bilder, ljud, programvara, information eller annat (”material“) på denna webbplats eller skickar det till SITECH Sverige AB via e-post eller på annat sätt, då ska SITECH Sverige AB ha rätt att använda, kopiera och/eller kommersiellt nyttja sådant material i full utsträckning och kostnadsfritt och SITECH Sverige AB ska inte vara bundet av några sekretessförpliktelser beträffande sådant material.

Du håller härmed SITECH Sverige AB skadelöst från och mot alla åtgärder, krav och skyldigheter som åsamkats eller vållats av SITECH Sverige AB som ett resultat av användningen och/eller nyttjandet av sådant material som överträder rättigheter (immateriella rättigheter) tillhörande en tredje part eller som på annat sätt inte är ett lagenligt beteende gentemot en tredje part.

 

Avskiljbarhet

Utifall någon bestämmelse i dessa villkor eller tillämpningen av den blir eller förklaras olaglig, annullerad eller ej verkställbar av en domstol i behörig jurisdiktion, då ska resten av dessa villkor fortsätta att gälla fullt ut och tillämpningen av en sådan bestämmelse ska tolkas så att den skäligen verkställer parternas avsikt. Vidare överenskommer parterna att ersätta en sådan annullerad eller ej verkställbar bestämmelse i dessa villkor med en giltig och verkställbar bestämmelse som ska i största möjliga mån uppnå det ekonomiska, affärsmässiga och andra syften med den annullerade eller ej verkställbara bestämmelsen.

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska uteslutande gälla enligt lagarna i [specificera land] . Alla tvister som uppstår i anslutning till dessa villkor, däribland rörande dess existens och giltighet, ska prövas av behörig domstol i [specificera ort, land]  om inte bindande lagstadgade krav anger annat.

 

 

 

För mer information ring 010-456 80 00 eller