Bedrijf

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden SITECH Nederland B.V.

 

 1. Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtnemer : SITECH Nederland BV.
  Opdrachtgever : iedere (rechts) persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit.
  Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene voorwaarden wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Aanbieding. Elke van opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Als de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt mag Opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan en zal zij haar aanbieding daarop baseren.
 2. Overeenkomst. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat opdrachtnemer de order uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door opdrachtnemer en/of diens personeel, vertegenwoordiger(s), agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigd, door een daartoe bevoegd persoon. Bij eventuele orderwijzigingen door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen. Alles onder voorbehoud van de voorafgaande schriftelijke toestemming en vergoeding van de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever passende zekerheid te verlangen voor de nakoming van verplichtingen.
 3. Prijzen. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen: gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; gebaseerd op levering aan bedrijf opdrachtgever of een andere door de opdrachtgever aangegeven bestemmingsplaats; exclusief B.T.W.; exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld, in welk geval deze afzonderlijk worden gespecificeerd; In geval van verhoging van een of meer der kostprijs factoren is opdrachtnemer gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 4. Levering en levertijd. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering EXW (Incoterms 2010). Dit geldt ook indien de opdrachtnemer de goederen moet monteren c.q. in bedrijf stellen. Opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24uur na levering rechtstreeks schriftelijk aan opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan opdrachtnemer gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. Opdrachtnemer is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties). Door opdrachtnemer bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Opdrachtnemer is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de overschrijding daarvan. Bij overschrijding is opdrachtnemer niet gehouden tot (schade) vergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. In geval van excessieve overschrijding zullen partijen in overleg treden. In geval de goederen niet binnen de levertijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn door opdrachtgever niet in acht is genomen, is opdrachtnemer gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen.
 5. Transport/risico. Partijen kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorg draagt, in welk geval het risico voor onder andere laden, transport en lossen ook op opdrachtgever rust, die zich daarvoor afdoende dient te verzekeren.
 6. Overmacht. Onder overmacht waarop opdrachtnemer een beroep kan doen wordt verstaan; elke omstandigheid waardoor de nakoming wordt verhinderd of onredelijk bezwarend zal zijn, zoals maar niet beperkt tot werkstaking, verzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende dan wel te late toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe)opdrachtnemer(s), alsmede tekortkomingen van (toe)opdrachtnemer(s) waardoor opdrachtnemer haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
 7. Garantie/service. Voor nieuwe producten geldt een garantie van 12 maanden na levering (inclusief de eventuele zichtperiode). Garantie voor door opdrachtnemer elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrek(t)(ken). Gebreken aan geleverde goederen die onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen. Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan opdrachtnemer te worden toegezonden, indien opdrachtnemer buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te verrichten, is opdrachtnemer gerechtigd de reis-en verblijfkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, alsmede de eventuele (bijzondere) transportkosten en de kosten van de te gebruiken beproevingsapparatuur. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van opdrachtnemer (service afdeling) en wel tijdens de normale werkuren. Indien blijkt dat de ter (garantie) reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever, ook tijdens de garantieperiode. Alle garantieaanspraken vervallen indien opdrachtgever zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks) voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de gegeven oorspronkelijke bestemming. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige schadevergoeding.De garantietermijn op tijdens de garantie vervangen onderdelen bedraagt 3 maanden.
 8. Retentierecht. Op alle goederen welke zich van of namens opdrachtgever onder opdrachtnemer bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft opdrachtnemer het recht van terughouding, zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Het risico der goederen blijft bij opdrachtgever.
 9. Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de nakoming van de hiervoor onder artikel 8 of hierna onder artikel 21 omschreven garantieverplichtingen en altijd beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, uit welken hoofde of van welke aard dan ook, zoals maar niet beperkt tot  schade door bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste kansen,  zowel bij opdrachtgever als bij derden. Opdrachtnemer is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door: onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; onzorgvuldig gedrag van de opdrachtgever, door diens personeel of andere door hem ingeschakelde personen; schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke. Ter zake van verstrekte adviezen is de opdrachtnemer ten hoogste aansprakelijk voor een bedrag gelijk aan de bedongen  adviesvergoeding. Een vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van 1 jaar nadat de schade en/of het gebrek door de opdrachtgever blijkens schriftelijke berichtgeving is onderkend dan wel redelijkerwijs had behoren te worden onderkend en verjaart in ieder geval twee jaar na levering in geval van bewerking, controle en/of aanpassing door opdrachtnemer van –bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot bewerking in een 3D omgeving- van door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeleverde ontwerpen en/of tekeningen teneinde deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld gebruik in een specifiek door de klant opgegeven omgeving, het geschikt maken van ontwerpen en/of tekeningen voor gebruik in een machine, het uitvoeren van controle metingen uit of het uitzetten van piketten op projecten voor de maatvoering of het verrichten van controle metingen op projecten voor het maken van regie tekeningen of “as build” gegevens, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, in alle gevallen en uit welken hoofde dan ook beperkt tot vergoeding van de netto factuurwaarde van de onderliggende opdracht tot bewerking. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor –de gevolgen van- fouten, gebreken en/of onvolkomenheden in door opdrachtgever aan opdrachtnemer aangeleverde tekeningen, ontwerpen en/of gegevens.
 10. Reclames. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door opdrachtnemer ontvangen zijn. Het indienen van een reclame ontslaat opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer.
 11. Intellectuele eigendomsrechten. Alle bij de aanbieding verzonden brochures/prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, e.d. alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk het intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van wijziging van een door opdrachtnemer verkocht en geleverd goed of van toepassing van dat goed op een andere wijze dan die welke opdrachtnemer heeft voorgeschreven of van integratie van het goed met niet door opdrachtnemer geleverde goederen.
 12. Eigendomsvoorbehoud en ontbinding. Alle door opdrachtnemer geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde ook, jegens opdrachtnemer verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten het eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk der overeenkomsten op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder tot enige schadevergoeding of garantie te zijn gehouden en onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten, zoals bijvoorbeeld directe en volledige voldoening door opdrachtnemer en het recht op vergoeding van kosten, schades en interesten. Hoe dan ook is opdrachtnemer in deze gevallen gerechtigd tot onmiddellijke terugname van leveranties, waaraan de opdrachtgever te allen tijd zal meewerken. In geval (nog) niet betaalde goederen zijn doorgeleverd, is opdrachtgever verplicht het eigendom voor te behouden en op eerste verlangen van de opdrachtnemer alle vorderingen ter zake op derden, tot het verschuldigde bedrag, aan opdrachtnemer over te dragen.
 13. Betaling, rente en kosten.
  1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte plaats te vinden, door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Wij accepteren geen betaling in cash doch uitsluitend betaling via pin, bankoverschrijving of credit card. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Aan creditcardbetalingen kunnen wij voorwaarden verbinden.
  2. Indien betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever vanaf 30 dagen na factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per (gedeelte van een) maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Alle noodzakelijkerwijs te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van openstaande bedragen komen voor rekening van opdrachtgever
 14. Annulering. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren in gevallen dat:- opdrachtnemer bij overschrijding van de levertijd opnieuw een afgesproken redelijke levertijd zonder rechtvaardigingsgrond overschrijdt en opdrachtgever schriftelijk voor de gegunde hernieuw de leveringstermijn heeft verklaard afname te weigeren bij hernieuwde overschrijding;- Opdrachtnemer niet aan haar leveringsplicht kan voldoen, binnen een redelijke termijn op het moment dat opdrachtnemer dit kenbaar maakt aan opdrachtgever.
  Eventuele schade van opdrachtgever wordt bij annulering nimmer vergoed.
  Bij annulering c.q. niet afname van de door opdrachtnemer te leveren goederen is Opdrachtgever aan opdrachtnemer de volgende vergoeding verschuldigd;
  -bij annulering 8 weken voor aflevering 20 % van de overeengekomen prijs,
  -bij annulering 6 weken voor aflevering 40 % van de overeengekomen prijs
  -bij annulering 4 weken voor aflevering 80% van de overeengekomen prijs,
  -bij annulering 2 weken voor aflevering 100% van de overeengekomen prijs
  Een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer om naast deze tegemoetkoming in de kosten en winstderving volledige schadevergoeding van de Opdrachtgever te eisen.
 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
  1. Partijen verlenen elkaar over en weer alle medewerking teneinde de andere partij in staat te stellen zijn verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te komen.
  2. De opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens aangaande Opdrachtgever.
  3.  De opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
  4. De opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op Opdrachtgever te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking.
  5. De Pon Verwerkersovereenkomst zal, indien noodzakelijk, door opdrachtnemer als Bijlage bij deze Algemene verkoopvoorwaarden worden aangehecht en door Opdrachtgever worden ondertekend.
 2. Toepasselijke recht/geschillen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands Recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).Alle geschillen naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst, die een uitvloeisel zijn van een zodanige aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomst  zullen, naar keuze van Opdrachtnemer, worden beslecht door Arbitrage of worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Oost Brabant.
  Bijzondere voorwaarden ter zake montage en installatiewerk.
 3. Algemeen. Deze bijzondere voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor bepaalde in de artikelen 1 t/m 17 tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.Onder opdrachtnemer wordt hier mede verstaan een bij montage/installatiewerk door opdrachtnemer ingeschakelde derde.
 4. (op)levering. De schriftelijke orderbevestiging van opdrachtnemer is bindend voor wat betreft het installatiewerk en de daarmee gemoeide (op)leveringstermijn. De (op)leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf:
  1. de datum van totstandkoming der overeenkomst;
  2. de datum dat opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens aan de opdrachtnemer heeft verstrekt;
  3. de datum dat opdrachtgever een bedongen vooruitbetalingstermijn heeft voldaan
  4. de datum dat opdrachtgever de door een bevoegde persoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen e.d. aan de opdrachtnemer heeft doen toekomen en wel na de laatste van de genoemde data.
   Voor overschrijding van de (op)leveringstermijn, geldt het bepaalde van artikel 5 onverkort. Opdrachtgever is niet gerechtigd om in geval de vertraging in de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer (artikel 8) afname van de installaties te weigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. Zolang de opdrachtgever haar verplichtingen niet stipt nakomt, kan de opdrachtnemer de (op)levering opschorten. Het werk wordt pas als (op)geleverd beschouwd:
  5.   nadat opdrachtnemer de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is. Opdrachtgever dient de opdrachtnemer de vereiste beproevingsfaciliteiten te verschaffen. Het ontbreken van een onderdeel, welke door een derde (toe) opdrachtnemer had moeten worden geleverd, is geen reden om het werk als niet opgeleverd te beschouwen.
  6. Na verloop van 8 dagen nadat opdrachtnemer schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid/bedrijfsklaar is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te (laten) beproeven;
  7. Nadat opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Bij ingebruikname van een deel wordt dat deel als opgeleverd beschouwd. Kleine niet essentiële gebreken worden door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk hersteld en kunnen voor opdrachtgever geen reden zijn om een goedkeuring te onthouden.
 1. Omvang van het werk. Het uit te voeren montage-/installatiewerk omvat de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging en, indien en voorzover overeengekomen, omvat het werk tevens de begeleiding, het onderricht inzake gebruik en bediening van de te leveren installatie aan het daartoe bij opdrachtgever aangewezen personeel. Een en ander zal in onderling overleg worden geregeld, zonder dat opdrachtnemer een bepaald resultaat garandeert ter zake van de begeleiding/ het onderricht.
 2. Meer/ Minderwerk. Wijzigingen in opdracht afkomstig van de opdrachtgever of veroorzaakt door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) kan blijven gehandhaafd, worden als zijnde meer of minderwerk uitgevoerd en doorberekend. Alles binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid. Indien meer/ minderwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke som treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen.
 3. Garantie/aansprakelijkheid.De garantieplicht van opdrachtnemer beperkt zich tot reparaties en/of vervanging ter zake van eventuele tekortkomingen mits tijdig wordt gereclameerd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:- het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle andere gegevens/informatie, indien niet afkomstig van de opdrachtnemer;- invloeden op de installatie door toepassing van materiaal en/of gebruiks c.q. bedieningsvoorschriften welke niet van de opdrachtnemer afkomstig zijn;
  – niet stipte naleving van de gebruiksvoorschriften omtrent bediening en/of energietoevoer;
  – normale slijtage en beschadiging/slijtage veroorzaakt door overbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;
  – het toepassen van de wettelijke voorgeschreven veiligheidseisen.
  In deze gevallen, onverkort het bepaalde in artikel 8, vervalt de garantieplicht van opdrachtnemer.
 1. Reclames. De opdrachtgever is verplicht om reclames  uiterlijk binnen een maand nadat het werk is opgeleverd rechtstreeks bij de opdrachtnemer, schriftelijk in te dienen. De aanspraken op garantie vervallen indien:het gerepareerde of gereviseerde onoordeelkundig is gebruikt; door ons verstrekte gebruiksaanwijzing(en) en/of instructies of aanwijzingen niet zijn opgevolgd;het herstel van de gebreken door derden is geschied.
 2. Betaling. De opdrachtnemer is gerechtigd om in geval van montage/ installatie termijnbetaling te verlangen, als volgt:- 1/3 bij het aangaan der overeenkomst;- 1/3 bij het ter beproeving/ keuring c.q. ter verzending gereed staan van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan. – 1/3 binnen 30 dagen na verloop van de tweede termijn.
 1. Voorwaarden voor uitvoering van reparaties. Indien de reparatie c.q. revisie in de werkplaats van opdrachtnemer wordt uitgevoerd, zijn alle transport- en overige kosten voor rekening van Opdrachtgever en zijn de te repareren of reviseren zaken te allen tijde voor risico van Opdrachtgever. Indien de reparatie of revisie wordt uitgevoerd op de plaats waar het object zich bevindt, dient opdrachtgever: ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet Opdrachtgever zorg dragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen; ervoor zorg te dragen dat onze technici/monteurs of werknemers van onderaannemers direct na aankomst ter plaatse met de werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren; alle kosten voor zijn rekening te nemen, die ontstaan indien onze technici of werknemers van onderaannemers niet direct na aankomst met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun werkzaamheden moeten voortzetten;  alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen; ons op eerste verzoek kosteloos werknemers ter beschikking te stellen;alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijp- en uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden alsmede voor het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie;alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, in overeenstemming met de richtlijnen voor VCA gecertificeerd werk alsmede dat, in het kader van montage of installatie door onze technici, aan alle overheidsvoorschriften is voldaan.zich ten genoegen van ons te verzekeren – en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten werkzaamheden tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden.
 2. Datagebruik: Voor sommige diensten levert SITECH Nederland B.V. (SITECH) een data verbinding. Het gebruik van data over deze verbinding is gelimiteerd. Neem contact op met SITECH voor informatie over de op dat moment geldende limiet. Indien er overmatig gebruik wordt gemaakt van de door SITECH geleverde data verbinding kan SITECH besluiten de dataverbinding stop te zetten.
 3. SITECH levert Trimble producten en diensten: Sommige diensten bieden onze klanten de mogelijkheid data op te slaan in de cloud. Om zeker te stellen dat deze data veilig is en de privacy van de medewerkers van onze klanten wordt gewaarborgd heeft Trimble “The Trimble Office of Data Protection” opgezet. The Trimble Office of Data Protection heeft ten doel persoonlijke gegevens altijd veilig te houden en de privacy te waarborgen. Trimble’s privacy policy kan gevonden worden op www.trimble.com/privacy. Op deze pagina is eveneens een verwerkersovereenkomst te vinden ten behoeve van de data die u via Trimble’s producten en diensten online opslaat.

 

 

Voor meer informatie bel +31 (0) 4 93 - 68 10 00 of