Firma

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og Leveringsbetingelser

Anvendelse

 • Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for SITECH Danmark A/S (herefter SITECH) salg og ydelser af Trimble systemer, Loadrite vejesystemer, Seco laserudstyr, data- og softwareløsninger og reservedele til kunden (herefter ”kunde”) samt udførelse af værkstedsarbejder for kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem SITECH  og kunden.

Tilbud

 • Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende én måned fra tilbuddets dato. Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af SITECHs standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. De i tilbudet anførte leveringstider gælder med forbehold for ændringer i leveringstiden fra SITECHs leverandører og for mellemsalg.

Ordrer

 • En ordre er bindende, når SITECH  har givet en skriftlig ordrebekræftelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra SITECH  og mod betaling af 20% af ordreværdien. Tillægsordrer, såsom tilbehør og montering af dette, behandles som separate ordrer.

Leveringsomfang

 • Leverancen omfatter kun de i tilbudet, respektive ordrebekræftelsen, udtrykkeligt specificerede angivelser, herunder udstyr samt eventuelle ydelser til senere levering.

Priser

 • Prisen for salgsgenstanden er specificeret i ordrebekræftelsen. Prisen er, medmindre andet fremgår, eksklusive moms, told, samt andre skatter og afgifter. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer der er anført med hensyn til accept og leveringsfrist.
 • Reklamationer vedrørende faktura udstedt af SITECH skal være SITECH i hænde senest 7 kalenderdage efter fakturaens udstedelse.

Prisregulering

 • Ved salg af nye salgsgenstande gælder, at såfremt SITECHs leverandører gennemfører prisstigninger over for SITECH og disse prisforhøjelser omfatter bestilte, men endnu ikke leverede salgsgenstande, forhøjes den i ordrebekræftelsen anførte pris tilsvarende. Kunden kan dog annullere den indgåede aftale ved skriftligt at fremsende meddelelse herom til SITECH  straks efter at kunden har modtaget meddelelsen om prisreguleringen.

Levering

 • Når intet andet er aftalt, er prisen beregnet for varen frit leveret hos køber i Danmark og F.O.B. dansk havn for leverancer til Færøerne og Grønland.
 • Forsendelse og overbringelse af varer foretages på købers risiko, når forsendelsen ikke sker ved SITECHs foranstaltning. Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på kundens specifikationer af varen ved ordreafgivelsen. I tilfælde af forsinkelse giver SITECH kunden besked herom snarest muligt. Forsinkelse giver ikke kunden ret til at hæve eller ret til at kræve erstatning. SITECH påtager sig intet ansvar for indirekte tab forårsaget af for sen levering.
 • Såfremt levering ikke har fundet sted fire uger efter skriftligt påkrav herom fra kunden, er kunden dog berettiget til at hæve handlen.

Force majeure

 • SITECH er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, hvis dette skyldes omstændigheder som SITECH ikke har indflydelse på, eller som gør aftalens opfyldelse urimeligt byrdefuld, såsom arbejdskonflikter, brand, usædvanlige naturbegivenheder.

Indbytning

 • Indbytning af brugt materiale kan kun ske efter forudgående aftale. Ved indbyttet brugt materiel overgår risikoen først til SITECH ved materiellets fysiske overlevering. Forsendelse og overbringelse af varer foretages for kundens risiko, når forsendelsen ikke sker ved SITECH ’s foranstaltning. Indbytningen forudsætter, at kunden afleverer det brugte materiel i den stand,  den havde ved aftalens indgåelse bortset fra forringelser, der skyldes almindeligt slid og ælde i perioden frem til levering. Vedligeholdelses- og eventuelle reparationsomkostninger indtil levering afholdes således af ejeren. Såfremt der i indbyttet materiel forefindes restgæld, påhviler det ejeren at betale ydelser, der er forfaldne til betaling inden leveringen til SITECH .

Betaling

 • Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelsen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: netto kontant ved varens modtagelse.
 • Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling på grundlag af modkrav af nogen som helst art.

Ejendomsforbehold

 • Indtil hele købesummen med renter og leveringsomkostninger er fuldt betalt, forbliver ejendomsretten til varen hos SITECH .

Reklamationsret og ansvar for mangler

Generelt:

 • SITECH yder reklamationsret i tolv måneder fra leveringsdagen. Reklamationsfristen på 2 år i købelovens §54 er således fraveget. I reklamationsperioden påtager  SITECH  sig, uden beregning for kunden, at udbedre fejl eller mangler ved materiellet, der kan henføres til materiale-, produktions- eller klargøringsfejl der forelå før risikoens overgang. SITECH  har intet ansvar for indirekte tab, der skyldes mangler ved det leverede, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Foretager SITECH  i reklamationsperioden mangeludbedring, forlænges den nævnte reklamationsperiode ikke. Reparation og udskiftning af reservedele foretages i den udstrækning, det af SITECH skønnes nødvendigt for at holde udstyret i fuld driftsklar stand.
 • Såfremt de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, fortaber køber sin reklamationsret, indtil betalingsforholdet er á jour. For Grønland og Færøerne samt for maskiner, som anvendes uden for Danmark, aftales service- og garantibestemmelser individuelt.

Særlige bestemmelser for brugt materiel:

 • Med mindre andet er skriftligt aftalt, leveres brugt udstyr som det er og forefindes, og SITECH  hæfter ikke for faktiske mangler.

Produktansvar

 • SITECH er kun ansvarlig for den skade, det solgte materiel måtte forvolde, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af SITECH . SITECH hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. SITECHs ansvar for skade på ting kan ikke overstige 1 million danske kroner. SITECH hæfter kun i ét år fra materiellets overgivelse til køberen for de skader, materiellet måtte forvolde. I det omfang SITECH måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med det brug, køberen måtte gøre af det solgte materiel – herunder videresalg – er køberen pligtig at skadesløsholde SITECH for det ansvar, denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod SITECH i anledning af det solgte materiel.
 • Enhver ændring af udstyrets konstruktion, der kan ændre produktets arbejdsfunktion og sikkerhed udført af andre end SITECH, sker for kundens egen risiko. Enhver ændring kræver ny CE-godkendelse, som det påhviler kunden at opnå.

Tvister, lovvalg

 • Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.
For yderligere information venligst kontakt os på tel: 7025 4414 eller